indrykningPSYKOLOG JANNE DOLMA
Mobil 52 50 17 96

 

Medlem af
Dansk Psykolog Forening

Dataansvar – Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata og biometriske oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før jeg begynder at behandle dine persondata.

 

Kontaktoplysninger

Jeg er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Janne Dolma

CVR: 34 91 92 59

Telefonnr.: 52 50 17 96

Mail: jannedolma@protonmail.com

Website: www.jannedolma.dk

 

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det senest 10 dage efter, jeg har indhentet dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata
 • CPR-nummer
 • Følsomme data
 • Biometriske oplysninger

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker:

 • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
 • Administration af din relation til mig
 • Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Når jeg i min service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i usikre tredjelande.

 

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Jeg bruger alene cookies til at øge brugeroplevelsen. Ingen personlige data bliver gemt.

Giver du tilladelse til brug af cookies bliver dit valg gemt i en uge.

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

Jeg har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. Når du har besøgt min hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 • hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 • hvilken browser du bruger,
 • hvilken ip-adresse du har, samt
 • hvilket land du er placeret i

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. “Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.jannedolma.dk”.

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side, du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med, at din browser beder om adgang, sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.
De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan jeg bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.jannedolma.dk.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af min hjemmeside.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører, på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet, slettet eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, jeg har modtaget din henvendelse.